DELF Diplôme d’études en langue française
DALF Diplôme approfondi de langue française

DELF – Diplom o znalosti francúzskeho jazyka úrovne A1 – B2 a DALF – Diplom o vysokej znalosti francúzskeho jazyka, sú oficiálne diplomy, vydané francúzskym ministerstvom školstva a zaručujú uznanie vašich zručností vo francúzštine na celom svete. Diplomy sú vydávané na základe úspešného absolvovania skúšky pozostávajúcej zo štyroch častí: ústneho prejavu a porozumenia a písomného prejavu a porozumenia v súlade s Európskym referenčným rámcom.

Verzia DELF – junior/scolaire je určená pre žiakov/študentov od 12 rokov do ukončenia strednej školy.

Obidva diplomy majú od roku 1985 hodnotu štátnej skúšky a potvrdzujú znalosti francúzskeho jazyka zahraničných kandidátov.