Prehlásenie Francúzskej aliancie Košice v súvislosti so Všeobecným nariadením na ochranu osobných údajov

(alebo tiež GDPR – General Data Protection Regulation)

Francúzska aliancia Košice (ďalej len AFKE, alebo Prevádzkovateľ), so sídlom Alžbetina 55, 040 01 Košice, prevádzka: Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2 A, 043 23 Košice, IČO: 31 31 11 81, Slovenská republika, v nadväznosti na čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v súlade s § 19 a § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vydáva toto prehlásenie.

Francúzska aliancia Košice sa týmto zaväzuje dodržovať zásady GDPR, pričom Dotknutej osobe (Vám) zaručuje v oblasti ochrany osobných údajov nasledujúce práva :

 • právo na informáciu o spracovávaných osobných údajoch
 • právo na výmaz osobných údajov, resp. svoj súhlas kedykoľvek odvolať
 • právo na opravu či aktualizáciu osobných údajov
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • právo na prenositeľnosť údajov
 • právo získať od správcu údajov potvrdenie o spracovaní osobných údajov
 • právo nahliadnuť do spracovávaných osobných údajov
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov 

Francúzska aliancia Košice sa zaväzuje k nasledujúcim povinnostiam vyplývajúcich z GDPR:

 • povinnosť viesť záznamy o činnostiach spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby
 • povinnosť zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch Dotknutej osoby
 • povinnosť neposkytovať osobné údaje Dotknutej osoby tretej strane (okrem správcu softwaru pre pedagogickú časť aktivít AFKE, alebo okrem orgánov verejnej moci v minimálne potrebnom rozsahu)
 • povinnosť zaistiť odpovedajúce zabezpečenie osobných údajov
 • povinnosť ohlasovať bezpečnostné incidenty týkajúce sa ochrany osobných údajov

S otázkami týkajúcimi sa spracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť na president@afke.sk. 

Prihláška do kurzu / za člena knižnice AFKE