Prehlásenie Francúzskej aliancie Košice v súvislosti so Všeobecným nariadením na ochranu osobných údajov

(alebo tiež GDPR – General Data Protection Regulation)

 

Francúzska aliancia Košice (ďalej len AFKE, alebo Prevádzkovateľ), so sídlom Alžbetina 55, 040 01 Košice, prevádzka: Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2 A, 043 23 Košice, IČO: 31 31 11 81, Slovenská republika, v nadväznosti na čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v súlade s § 19 a § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vydáva toto prehlásenie.

 

Francúzska aliancia Košice sa týmto zaväzuje dodržovať zásady GDPR, pričom Dotknutej osobe (Vám) zaručuje v oblasti ochrany osobných údajov nasledujúce práva :

 • právo na informáciu o spracovávaných osobných údajoch
 • právo na výmaz osobných údajov, resp. svoj súhlas kedykoľvek odvolať
 • právo na opravu či aktualizáciu osobných údajov
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • právo na prenositeľnosť údajov
 • právo získať od správcu údajov potvrdenie o spracovaní osobných údajov
 • právo nahliadnuť do spracovávaných osobných údajov
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov 

Francúzska aliancia Košice sa zaväzuje k nasledujúcim povinnostiam vyplývajúcich z GDPR:

 • povinnosť viesť záznamy o činnostiach spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby
 • povinnosť zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch Dotknutej osoby
 • povinnosť neposkytovať osobné údaje Dotknutej osoby tretej strane (okrem správcu softwaru pre pedagogickú časť aktivít AFKE, alebo okrem orgánov verejnej moci v minimálne potrebnom rozsahu)
 • povinnosť zaistiť odpovedajúce zabezpečenie osobných údajov
 • povinnosť ohlasovať bezpečnostné incidenty týkajúce sa ochrany osobných údajov

S otázkami týkajúcimi sa spracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť na president@afke.sk. 

SKUPINOVÉ KURZY

1. FRANCÚZSKA ALIANCIA V KOŠICIACH PONÚKA KURZY VŠEOBECNEJ A ODBORNEJ FRANCÚZŠTINY :

 • 16 týždňov : všeobecná francúzština
 • 16 týždňov : odborná francúzština
 • 16 týždňov : kurzy pre deti

2. POČET ŠTUDENTOV V KURZE :

 • maximálne 12 študentov v skupine*
 • minimálne 6 študentov v skupine**

* V prípade záujmu môže byť v skupine aj viac študentov, ale len so súhlasom všetkých členov skupiny
** Francúzska aliancia si vyhradzuje právo zrušiť kurz alebo zmeniť počet vyučovacích hodín, resp. výšku zápisného ak je v skupine menej ako 6 študentov

3. FRANCÚZSKA ALIANCIA SI POČAS PRVÝCH DVOCH TÝŽDŇOV KONANIA KURZU VYHRADZUJE PRÁVO ZMENIŤ DEŇ A ČAS KURZU, PRÍPADNE UPRAVIŤ SKUPINY.

4. PLATENIE / PLATBA

 • Študent zaplatí za kurz pred jeho začatím, vo výnimočnom prípade počas prvého týždňa trvania kurzu.
 • Za kurz alebo paušál je možné platiť aj na splátky. Maximálny počet splátok za jeden kurz sú 4, pričom posledná musí byť uhradená najneskôr 4 týždne pred ukončením kurzu/paušálu.
 • Študent môže zaplatiť bankovým prevodom.

5. ZÁPIS DO KURZU POČAS SEMESTRA

 • pred začiatkom kurzu a počas prvých 3 týždňov : 100% ceny kurzu
 • od 4. do 8. týždňa : 75% ceny kurzu

6. VRÁTENIE ZÁPISNÉHO

 • do začiatku kurzu : 100% ceny kurzu
 • prvé 3 týždne kurzu : 50% ceny kurzu

7. ZMENA SKUPINY

 • prestup do inej skupiny sa môže uskutočniť bez ďalších poplatkov, v prípade, že ide o prestup do skupiny s rovnakou cenou
 • prestup do skupiny s nižšou cenou, rozdiel v cene bude študentovi odrátaný z ďalšieho paušálu
 • prestup do skupiny s vyššou cenou sa uskutoční po zaplatení rozdielu v cene

8. ZĽAVY

Francúzska aliancia poskytuje študentom , ktorí pokračujú v 2. a ďalšom kurze zľavy 5 až 20 %  (zľavy pre študentov, ktorí sa zapíšu pred začiatkom konania kurzu).

9. KNIŽNICA / mediatéka / kulturetéka

 • Do knižnice je možné sa zapísať bez zapísania do kurzu.
 • Každý študent Francúzskej aliancie (kolektívny alebo individuálny kurz) sa automaticky stáva členom knižnice a môže si požičiavať publikácie, ktoré knižnica ponúka.
 • Preukaz člena Francúzskej aliancie je platný jeden kalendárny rok a je potrebne si ho každoročne obnovovať.

INDIVIDUÁLNE KURZY

Francúzska aliancia Košice  ponúka individuálne kurzy alebo kurzy pre 2 – 5 osôb za nasledujúcich podmienok :

 • jednorázový  (60’ alebo 90’)
 • dlhodobý kurz (10 x 60’/90‘, 20 x 60’/90’)

Individuálne hodiny sa konajú vo vami vybranom čase. 

Storno / zrušenie hodiny:

Hodinu je možné zrušiť/ odvolať 24 hodín pred jej konaním, najneskôr však večer do 18.00 predošlého dňa, inak bude hodina odrátaná zo zakúpeného paušálu.  

Zapísaním sa do kurzu/knižnice súhlasím s dodržiavaním vnútorného poriadku Francúzskej aliancie Košice

Meno :  ……………………………………………………………………………………….

Dátum : ……………………………………………………………………………………….

Podpis : ……………………………………………………………………………………….

Prihláška do kurzu / za člena knižnice AFKE